Adresas: 
Sodų g. 7, Elektrėnai
Tel.: +370 528 39720

Internetinė svetainė: 
http://www.drugelis.mir.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Elektrėnų sav.
Ugdymo programos
Lopšelyje-darželyje „Drugelis“ dirbama pagal šias programas:
 
Ikimokyklinis ugdymas
  • Lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo programa, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. Įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.
  • Įstaigos etninės veiklos programa „Auginu gyvybės medį“.
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  • Saugus elgesys (metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams).
Priešmokyklinis ugdymas
  • Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras, 2003.
  • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.
Nuo 2003 metų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, respublikiniame projekte „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006-2010 metais“.
 
2009 / 2010 mokslo metais dalyvauta ugdymo plėtotės centro parodoje „Pedagogo edukacinė patirtis“, nuolatinei ekspozicijai atrinktos metodinės priemonės bei projektas „Per praeitį į ateitį“. Formuojant požiūrį į gimtąją kalbą, kaip tautos savastį, bendradarbiaujame su Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriumi (bendri renginiai, projektai, parodos, susitikimai).
 
Visiems darželį lankantiems vaikams organizuojama papildoma veikla – choreografija, etninė veikla. Etninės veiklos metu vaikai supažindinami su lietuvių liaudies papročiais, tradicijomis tautosaka, tautodaile. Choreografijos metu vaikai mokomi pagrindinių šokio žingsnių, judesių grakštumo, koordinacijos, muzikos ritmo ir melodijos pajutimo.
 
Specialusis ugdymas skiriamas vaikams, turintiems nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tikslas – nustatyti specialiųjų poreikių vaikams optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Grupės pedagogas, kuriam iškyla vaiko ugdymosi sunkumų, stebi vaiką, taiko įvairius ugdymo būdus, bet, nepasiekęs rezultatų, gavęs tėvų (globėjų) sutikimą kreipiasi į darželio specialiojo ugdymo komisiją. Komisija, numačiusi, kad vaikui būtų tikslingas specialusis ugdymasis, kreipiasi į PPT dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo. Specialiojo ugdymo komisija, grupės pedagogai, PPT, atsako už specialiųjų poreikių vaikų įvertinimo dokumentų konfidencialumą. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui, grupės pedagogas rašo individualias ugdymosi veiklos programas. Individualios ugdymo veiklos sudaromos, kad specialiųjų poreikių vaikai galėtų plėtoti gebėjimus, tenkinti individualius saviraiškos poreikius.